محمدرضا بی نیاز


سوابق و تجارب کاری:

  • مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس

  • عضو شورای اسلامی شهر بندرعباس دوره چهارم
  • مشاور شهرسازی شهردار بندرعباس
  • معاونت بار و کالا سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر


 تحصیلات:

  • مهندسی تکنولوژی معماری
  • کارشناسی ارشد مهندسی معماری