راه های ارتباطی

تلفن: 4-32211623
نمابر: 32211623
سرپرست شهرداری بندرعباس: عبدالحسین ارجمند شماره تماس:076-322247680
حراست شهرداری بندرعباس: علی دهقان : 076-32242566
اداره بازرسی و پاسخگویی به شکایات مردمی: علی عامری سیاهوئی : 076-33689567

کد پستی: 7914697891
پست الکترونیک: fava@bandarabbas.ir
آدرس: بندرعباس بلوار امام خمینی(ره) بین میدان انقلاب و میدان ابوذر انتهای کوچه بهامین سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری