مدیران سابق سازمان از سال 1376 تا کنون

ردیف

نام خانوادگی مدیر

سمت

سال

1

اسحق دریوش

مدیر اداره خدمات کامپیوتر

76/6/25 تا 82/3/21 

2

سرکار خانم فاطمه اهل کوت

مدیر اداره خدمات کامپیوتر

82/4/1 تا 92/2/10

3

سرکار خانم فاطمه اهل کوت

مدیرعامل سازمان فاوا

92/2/11 تا 93/9/31

4

محمد عادلی

مدیرعامل سازمان فاوا

93/10/1 تا 96/8/2

5

حسین اخلاقی

رئیس سازمان فاوا

96/8/26 تا 99/01/20

6

علی پاسلا رزاده

رئیس سازمان فاوا

99/02/06 تا 1400/05/12

7

محمدرضا بی نیاز

رئیس سازمان فاوا

1400/05/13

8

سرکار خانم فاطمه اهل کوت

مدیرعامل سازمان فاوا

 1400/10/20