علی پا سلا رزاده


سوابق و تجارب کاری:

  • مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس

  • معاونت زیربنایی و عمرانی شهرداری منطقه دو بندرعباس     
  • رئیس شهرداری ناحیه 1 منطقه 3 بندرعباس
  • رئیس شهرداری ناحیه 2منطقه 2 بندرعباس


 تحصیلات:

  • مهندسی عمران
  • کارشناسی ارشد حمل و نقل