رئیس اداره پشتیبانی فنی :

 

  حسن نفردی


سوابق و تجارب کاری:

  • رئیس اداره فنی پشتیبانی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس
  • سرپرست اداره فنی پشتیبانی سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس
  • مسئول واحد تولید نرم افزار سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس
  • کارشناس برنامه نویس سیستم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس
  • کارشناس نرم افزار سیستم سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس
  • کارشناس نرم افزار اداره بنادر و دریانوردی شهید رجائی

 

 تحصیلات:

  • کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار