مدیران سابق سازمان از سال 1376 تا کنون

ردیف

نام خانوادگی مدیر

سمت

سال

1

اسحق دریوش

مدیر اداره خدمات کامپیوتر

1376/6/25 تا 1382/3/21 

2

سرکار خانم فاطمه اهل کوت

مدیر اداره خدمات کامپیوتر

1382/4/1 تا 1392/2/10

3

سرکار خانم فاطمه اهل کوت

مدیرعامل سازمان فاوا

1392/2/11 تا 1393/9/31

4

محمد عادلی

مدیرعامل سازمان فاوا

1393/10/1 تا 1396/8/2

5

حسین اخلاقی

رئیس سازمان فاوا

1396/8/26 تا 1399/01/20

6

علی پاسلارزاده

رئیس سازمان فاوا

1399/02/06 تا 1400/09/12

7

محمدرضا بی نیاز

رئیس سازمان فاوا

1400/05/13 تا 1400/10/19

8

سرکار خانم فاطمه اهل کوت

رئیس سازمان فاوا

 1400/10/20