فاطمه اهل کوت


سوابق و تجارب کاری:

    • مدیر عامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری بندرعباس

  • معاون سازمان فاوا شهرداری بندرعباس
  • مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری بندرعباس
  • دبیر کمیسیون توافقات شهرداری
  • مدیر اداره خدمات کامپیوتری
  • دبیر شورای فنی شهرداری
  • کارشناس کامپیوتر شهرداری

 

 تحصیلات:

  • لیسانس مهندسی کامپیوتر
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرائی-گرایش استراتژیک